Subsidies aanvragen

Heb je een goed idee of interessant project in gedachten? Raadpleeg dan de onderstaande subsidievoorwaarden om te weten of jouw project in aanmerking komt voor subsidies.

Waarvoor kan je subsidie aanvragen?
Je kan subsidie aanvragen voor projecten die bijdragen tot de maatschappelijke verankering van Vlaamse Gebarentaal. Dit kan door het organiseren of ondersteunen van sensibiliserende initiatieven. Het kan hierbij gaan om educatieve, artistieke en vrijetijdsprojecten. Jaarlijks in november wordt een nieuw thema voor de projecten voor het komende jaar bepaald.
Hoe kan je subsidies aanvragen?

Jaarlijks verschijnt in november een projectoproep. Op basis hiervan kan je een aanvraagdossier indienen. Gebruik hiervoor het standaard aanvraagformulier. In het aanvraagformulier geef je naast de contactgegevens en financiële gegevens van de organisatie een algemene beschrijving van het initiatief, met ten minste de volgende elementen:

 • inhoud van het project;
 • doelstellingen van het project;
 • doelgroep van het project;
 • concrete realisaties die het project beoogt;
 • fasering en duur van de subsidiëringstermijn die men wil verkrijgen en die maximaal 12 maanden mag bedragen
 • een gemotiveerde raming van inkomsten en uitgaven, met aanduiding en bestemming van de gewenste ondersteuning.

Het aanvraagdossier moet in het Nederlands worden ingediend. Uit respect voor de dovengemeenschap wordt gevraagd om het inhoudelijke luik van het dossier ook in Vlaamse Gebarentaal te bezorgen.

Het ingevulde aanvraagformulier moet in twee exemplaren aangetekend verstuurd of tegen afgiftebewijs afgeleverd worden en digitaal worden opgestuurd.

docx bestandAanvraagformulier (152 kB)

Hoe verloopt de goedkeuringsprocedure?
Een ingediend dossier doorloopt volgende procedure:
 • nazicht of het dossier ontvankelijk is
 • advies van de commissie Vlaamse Gebarentaal over de ingediende aanvragen
 • beslissing van de minister over de ingediende aanvragen ten laatste op 15 maart
 • voorlegging van de ministeriële beslissing aan de Inspectie van Financiën van de Vlaamse overheid
 • bericht van het agentschap over de beslissing van de minister aan alle organisaties die een project hebben ingediend
Contactpersoon voor meer informatie

Tinne Belmans
T 02 553 69 55
E tinne.belmans@cjsm.vlaanderen.be

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Afdeling Sociaal-Cultureel Werk
Arenberggebouw, 2e verdieping
Arenbergstraat 9
1000 Brussel

Wie kan subsidie aanvragen?

De aanvrager is een organisatie met rechtspersoonlijkheid en is gevestigd in Vlaanderen of Brussel. Feitelijke verenigingen en natuurlijke personen komen niet in aanmerking voor subsidiëring. De subsidie wordt aan de aanvragende organisatie uitgekeerd. Wanneer meerdere organisaties samenwerken, dient één organisatie de aanvraag in namens het samenwerkingsverband.

Wanneer indienen?

Het aanvraagdossier moet worden ingediend bij het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen vóór 1 februari.

Waar indienen?

Het aanvraagdossier moet worden ingediend op volgend adres:

Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Afdeling Sociaal-Cultureel Werk
t.a.v. Tinne Belmans
Arenbergstraat 9
1000 Brussel

E tinne.belmans@cjsm.vlaanderen.be

Hoe wordt de subsidie uitbetaald?

De uitbetaling van de subsidie verloopt als volgt:

 • voorschot van 80% na de formele toekenning van de subsidie
 • saldo van 20% nadat het agentschap de besteding van de middelen gecontroleerd heeft op basis van een inhoudelijk en financieel verslag van het project.