Subsidies verantwoorden

Heb je subsidies ontvangen en is je project afgerond, dan moet je deze toegekende subsidies verantwoorden door een inhoudelijk en financieel verslag in te dienen. Hoe dit verloopt, verneem je in de onderstaande rubrieken.

Hoe verloopt de verantwoording?

De toegekende subsidies moet je verantwoorden door een inhoudelijk en financieel verslag in te dienen met daarin

  • een beschrijving van de gerealiseerde acties en initiatieven
  • een evaluatie van de beoogde resultaten en doelstellingen
  • een overzicht van de inkomsten en uitgaven

Voor het inhoudelijk luik geef je een duidelijk en volledig overzicht van alle stappen die gezet zijn om te komen tot het eindproduct, de betrokken partners, eventueel de bekendmaking en verspreiding (hoe, naar wie, …) en een evaluatie van de beoogde resultaten. Kortom, een verslag dat het mogelijk maakt in te schatten of de vooropgestelde projectdoelstellingen zijn verwezenlijkt en welke bijsturingen eventueel gebeurd zijn.

Voor het financiële luik maak je een afrekening met vermelding van alle uitgaven en inkomsten die aan het project verbonden zijn. Je moet geen financiële verantwoordingsstukken (facturen enz.) toevoegen, maar deze moeten wel beschikbaar zijn bij de organisatie en kunnen later nog worden opgevraagd.

Het eindverslag moet ondertekend zijn door minstens twee leden van de raad van bestuur met de geschreven vermelding: “voor waar en echt verklaard”.

Het eindverslag moet eenmaal per post of tegen afgiftebewijs worden afgeleverd én digitaal worden opgestuurd.

Contactpersoon voor meer informatie

Tinne Belmans
T 02 553 69 55
E tinne.belmans@cjsm.vlaanderen.be

Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Afdeling Sociaal-Cultureel Werk
Arenberggebouw, 2e verdieping
Arenbergstraat 9
1000 Brussel

Wanneer indienen?

Het inhoudelijk en financieel verslag moet je indienen ten laatste twee maanden na afloop van de subsidiëringperiode.

Het eindverslag moet eenmaal per post of tegen afgiftebewijs worden afgeleverd én digitaal worden opgestuurd.

Waar indienen?

Het inhoudelijk en financieel verslag moet je indienen op volgend adres:

Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Afdeling Sociaal-Cultureel Werk
t.a.v. Tinne Belmans
Arenbergstraat 9
1000 Brussel

Alles graag ook digitaal bezorgen aan tinne.belmans@cjsm.vlaanderen.be.